"La Rivista di Engramma (open access)" ISSN 1826-901X

91 | luglio 2011

9788898260362

Farfalline di Carmelo Vassallo*

a cura di Stefania Rimini

English abstract

Dalle oscure ‘memorie del sottosuolo’ metropolitano giunge la scrittura dimenticata di Sergio Atzeni, che nel volume postumo Bellas Mariposas di Sergio Atzeni (Sellerio, 1999) condensa in un lampo di barbarica poesia le ultime immagini della sua Cagliari. L’intelligenza drammaturgica di Melo Vassallo traduce il linguaggio alchemico di Atzeni innestandolo nelle forme e nei timbri del dialetto catanese, continuamente in bilico tra asprezze fonetiche e colore tonale. Gli accesi sobborghi di Cagliari sono trasportati negli anonimi ‘blocchi’ della periferia di Catania (a Librino), dove la adolescente Caterina vive e racconta il mito postmoderno di un luogo abitato da creature selvagge. Dentro le maglie stringenti del ‘cunto’ della protagonista (tutto accade secondo una calibrata unità di tempo: le ventiquattro ore di un misterioso 3 agosto), risuonano le voci e i volti del quartiere, maschere di un teatro della crudeltà che solo nel finale recuperano la tenerezza live, quasi impalpabile, evocata dal titolo. La leggenda metropolitana di Caterina, infatti, trova il suo apice poetico e fantastico nell’ultimo episodio: nella piazza del quartiere appare una maga che predice il futuro. In un brevissimo intervallo di tempo tutte le sue predizioni si avverano, esaudendo i desideri mal celati di alcuni dei protagonisti e giungendo a ristabilre nuovi equilibri tra gli abitanti della palazzina. Un miracolo a Librino, dunque, o forse solo un’altra favola tragica: niente vieta, però, di sperare che anche qui si possa cominciare a sognare a occhi aperti.

All’ottu e ‘n quattu spuntau Gigi ca tunnava do campu – ‘nda ddu mumentu passanu che motocicletti Puddu Pazzu e a so cumacca – Gigi si ‘mpicò ‘ndo muru da palazzina gialla picchì si scanta di Puddu Pazzu ma senza motivu Puddu e tutta a so cumacca non sanu mancu ca esisti – e quannu tutti i motocicletti frinanu ca scicata ‘npunta a strata Gigi aristò ‘mpiccicatu ‘ndo muru co cacazzu ca chiddi tunnahunu – jttai ‘n occhiu a Toni e mi n’accuggij ca talijava u muru giallu e allisciava u mitra – Maronna mia! Pinzai Non fari moriri a Gigi – Jù criru ca a Maronna mi ‘ntisi picchi appena pinzai Maronna mia ‘nda piazza spuntò ‘na fimmina bellissima cu l’occhi viddi ca lucevunu i renti janchijanchi du’ trizzi niuri longhilonghi e ‘na jatta niura attonn’ o coddu – rappressu aveva autri ottu jatti tutti niuri ca facehunu cazzicatumbuli sauti mottali e abballahunu comu taddariti e c’erunu macari du’ nani fimmini cu l’occhi blù fosforescenti e i trizzi biondi ca sunavunu tambureddu e chitarra ppi falla abballari – e mentri idda abballava a nana c’o tambureddu vanniava Correte gente! È arrivata la mavara! Correte ad ascoltare! Legge futuro passato e presente di masculi fimmini e picciriddi! Correte gente! – io e Luna di cussa ni misumu ‘n prima fila a talijari jù però ognittantu jttava ‘n occhiu a Toni c’aristò assittatu ‘nda banchina a fissari a Gigi

U primu ca si fici lèggiri a manu da mavara fu ddu babbasunazzu do signò Salvatore – a mavara u talijò ‘nda l’occhi e ci rissi – Sei perseguitato da una grande sventura e grazie a questa sventura sei campato fino ad oggi troverai un tesoro e lo perderai – a nana co tambureddu jttò ‘n terra cincu dadi e i jatti si misunu a sautari

Mi girai e alluzzai a Gigi ancora stampatu ‘nda palazzina gialla e me patri ca s’aricampava cu Samantha rappressu

A secunna ca si prisintò davanti a mavara fu a signora Bellante a matri di Luna e chidda rissi Non hai detto mai la verità a nessuno ma un lampo t’illuminerà e cambierai vita

Mi girai rinovu e visti a me patri ca si stava avvicinannu e Samantha ca s’àva fimmatu vicinu a Gigi

Intanto ca a genti si faceva leggiri u futuru a nana co tambureddu ittava i dadi ‘n terra e i jatti niuri facehunu sauti mottali

Jù cu l’occhi cuntrullava a Toni assittatu ‘nda banchina ca c’a manu allisciava u mitra e c’aricchi ascutava a mavara

A ‘n cettu puntu Luna mi resi ‘na gomitata ‘ndo ciancu mi girai e alluzzai a me patri ravanti a mavara idda ci rissi Dove sei non ti amano e hanno ragione dove andrai non ti ameranno ma nemmeno ti odieranno e per te sarà meglio

Vi ricu a virità appena ‘ntisi ‘sti paroli sautai da cuntintizza significava ca ddu pezzimmedda di me patri sdirignava da casa e rissi a vuci jauta Speriamo prestu!

L’uttima ca si prisintò ‘nda mavara fu a signora Simeli e idda ci rissi Hai penato assai per un cretino e avrai più di quanto meriti quando lui morirà

Appoi i du’ nani accumincianu a sunari a mavara si misi a ‘bballari e abballannuabballannu che jatti rappressu arrivò ‘nfunnu a piazza girò l’angulu e scumpariu – jù e Luna ficiumu ‘na cussa finu ‘n punta a strata ma non c’era chiù nuddu – jatti nani e mavara àhunu spirutu – comu ppi maggia

Ammenzu a piazza u signò Bellante ci rissi a so muggheri Mancu a mia m’à rittu mai a verità? E idda ci arrispunniu Chi minchia vo’ capiri tu di virità? E iddu ppi fari u masculu ci stava cafuddannu ‘n pugnu ‘nda facci ma me patri ci acchiappò u razzu e ci rissi S’a tocchi t’ammazzu! – jù non ci puteva cririri me patri ca faceva u cavaleri a prima vota ‘nda so vita

Su a ‘st’annu u prufissuri di italiano nni runa ancora u tema Racconta un episodio significativo della vita di tuo padre finammenti non cunsegnu u fogghiu jancu – chi ci scriveva ‘ndo tema? Ca me patri si barrica ‘ndo cessu e cincu e menza di matina ppi minarisilla davanti a tivvù? Ci manca ca scrivu ‘na cosa ‘i chista – u prufissuri d’italianu jè ‘n pezzu d’allupatu maniacu sessuali già ppi cuntu so – vvàta fihurari ca su ti metti o primu bancu e allagghi i cosci pp’ammustrarici i mutandini ti interroga e ti metti sei – su no’ jài i mutandini ti runa setti – su in più ti tocchi ti metti ottu – e su ti fa’ tuccari ammenzu e cosci do cumpagnu di bancu mentri tu ci tocchi a minchia ti runa novi – a mia e a Luna nni runa sempre quattru

Unn’er’agghiunta? Ah! si! A centru ‘i piazza me patri e u signò Bellante accumincianu a darisi cazzotta e cauci di mala manera e a vanniari Bastaddu! Faccicani! Testadiminchia! Pezzimmedda! A ogni cazzotto Puddu Pazzu e a so cumacca abbattehunu i manu e facehunu scummissi – dopo cincu minuti u patri di Luna cascò ‘n terra menzu mottu – ci fu ‘n silenziu di tomba

Gigi e Samantha jèrunu ancora ‘mpiccicati ‘nda palazzina gialla e attrimahunu do scantu

Me patri aiutò u signò Bellante a susirisi e ci rissi Ma piddunari o frati ma Luna jè figghia me – e chiddu allunatu di cazzotta sì alluntanò ricennu a so muggheri Quannu tonni a casa ma pavi cara – a signora Bellante si scantò e talijò a me patri e iddu ci rissi Aspetta ‘n minutu – ivu a casa si fici a valigia e tunnò ‘nda piazza c’a valigia ‘nda manu destra e ‘n mazzu di giunnali porno sutta ascidda sinistra – jera ca canuttera e ‘n paru di pantaloncini vecchi di me frati Agatinu – ci resi a valigia a signora Bellante e ‘nsemi a braccettu comu ‘n re e ‘na riggina sfilanu ravanti a l’occhi di tutta a genti finu a palazzina 47C e scumparenu intra u putticatu

Minchia a mavara aveva raggiuni – me patri si n’àva jutu – e a mia ancora non mi pareva veru

Jù e Luna n’accucciamu fittifitti e jù ci rissi Su me patri va a stari a to casa tu po vèniri a stari ‘nda mia e idda rissi Occhei – picchissu mi piaci Luna non peddi tempu ppi decidiri – ivu di cussa a casa a pigghiarisi a so robba e tunnò co zainu chinuchinu

Intanto s’ àvunu fattu i reci u suli tramuntau e scurò – ‘nda piazza c’era picca genti spalummanu tutti – Toni jera prontu a sparari e Gigi si ni stava femmufemmu comu ‘n citrolu manu ‘nda manu cu Samantha a ‘n passu da motti senza sapillu – poviru Gigi mi faceva pena

Appena Gigi e Samantha accumincianu alleggiualleggiu a caminari Toni si susihu da banchina e quannu fu a tiru puntò u mitra e jù pinzai Maronna mia no’ fari moriri – ‘nda ddu mumentu spuntò ‘na Mercedes Pagota niura ca curreva a ducentu assicutata de sireni da pula – Toni sparò a raffica e jù visti a testa di l’autista scuppiari ‘n milli pezzi janchi e russi – a Mercedes sbandau e accapputtò – d’arreri o sedili abbulò ‘na valiggetta niura e cascò davanti e peri do signò Salvatore iddu s’accalò rapiu a valiggetta ci talijàu intra a chiuriu a pigghiò ppo manicu e o scuruscuru s’a filò a razzu ppi ‘nfilarisi ‘nda palazzina 47C

Gigi e Samantha erunu ancora vivi che facci viddi – pinzai astavota si cacanu ‘i ‘ncoddu piddaveru

‘Ntempu nenti arrivanu tri panteri frinanu cunsumannu setti chili di pneumatici e de machini niscenu i sbirri cu mitra e pistoli ‘nde manu facennu Eh! Ah! e minacciannu d’ammazzari cu si muveva – tri ciccunnanu Gigi e Samantha puntannici i cannuni ‘nda facci – quattro currenu ‘nda Mercedes accapputtata e si misunu a sautari facennu Ah! Eh! dui s’avvicinanu a mia e a Luna unu nn’interrogò e l’autru nni girò attonnu facennu Eh! Ah! u primu m’addumannò Cosa hai visto? Taliava a luna nenti visti – E tu cosa hai visto? ci rissi a Luna e idda Mi stava pulizijannu i scappi ‘ntisi comu ‘na pignata ca scuppijava isai l’occhi e mi scantai virennu a vuatri e i vostri pistoli puntati ‘ncoddu – e u sbirru rissi È tardi tornate a casa

Intanto Toni jera tranquillu assittatu ‘nda banchina e ppi fari finta di nenti vasava ‘nda ucca a signora Simeli ca s’àv’accuffulatu dda ppi casu

U signò Salvatore o scuruscuru ca valiggetta ‘nda manu arrivatu a ‘n metru do putticatu cascò ‘n terra e ci aristò – jù e Luna leggiualleggiu senza rari all’occhiu n’avvicinamu e vistumu c’aveva a facci cadaverica jù ci tuccai u pettu e u cori n’abbatteva chiù – a mavara l’àva avvisatu Troverai un tesoro e lo perderai e a so muggheri ci àva rittu Quando lui morirà tu raccoglierai più di quanto meriti – infatti a signora Simeli arrivò a braccettu cu Toni si pigghiò a valiggetta e ‘nsemi s’infilanu ‘nda palazzina 47C – e jù e Luna appressu a iddi

A mavara tuttu anzittò – sugnu contenta ca non mi fici leggiri a manu – mi scantava – picchì su mi riceva ca jù n’addivintava rockstar jù piddeva a speranza – l’unica speranza ca m’aresta ppi lassari ‘stu quatteri e non fari a stissa vita di me matri o di me soru Rosetta

U sacciu ci voli ‘n miraculu ma sugnu sicura ca a Maronna m’u fa

Jù e miraculi ci criru – U tri agostu quannu pinzai Maronna mia savva a Gigi a Maronna m’ascutò a Mercedes niura passò e fimmò i proiettili do mitra e Gigi si savvò e u jonnu d’ammazzatina di Gigi si trasfummò ‘ndo jonnu ca me patri e Toni sdirignanu da casa megghiu piddilli c’attruvalli e scuprii ca Luna jera propriu me soru do stissu sangu e di soru nni cuccamu ‘ndo me lettu e n’accucciamu strittistritti – e jù ci rissi Quannu a Maronna fa i miraculi i fa appiddaveru e Luna rissi Piccatu però ca a Maronna pessi tempu a pruteggiri ‘n pezzimmedda comu a Gigi inveci di fari miraculi ppi savvarici a vita a dda marea di picciriddi ‘nnuccenti ca morunu di fami ‘nda menzu munnu – ppi chistu mi piaci Luna rici sempre chiddu ca penza – e jù ci rissi Ti vogghiu rari ‘n baciu Macari jù rissi idda – e nni vasamu ‘ndo mussu leggiuleggiu – Luna rissi I nostri labbra parunu faffalli e jù ci arispunnij Macari nuatri paremu faffalli e n’addummiscemu.

Versione italiana

Alle otto e un quarto giunse Gigi che tornava dal campetto – in quel momento passarono con le motociclette Puddu Pazzu e la sua combriccola – Gigi si appiattì al muro della palazzina gialla perché si spaventa di Puddu Pazzu ma senza motivo Puddu e tutta la sua combriccola non sanno nemmeno che esiste – e quando tutte le motociclette frenarono sgommando alla fine della strada Gigi rimase incollato al muro col terrore che quelli tornassero – gettai un’occhiata a Toni e mi accorsi che guardava il muro giallo e accarezzava il mitra – Madonna mia! Pensai Non fare morire Gigi – Io credo che la Madonna mi ascoltò perché appena pensai Madonna mia nella piazza spuntò una donna bellissima con gli occhi verdi che brillavano i denti bianchissimi due trecce nere lunghissime e un gatto nero intorno al collo – la seguivano altri otto gatti tutti neri che facevano capriole salti mortali e ballavano come pipistrelli e c’erano anche due nane femmine con gli occhi blu fosforescenti e le trecce bionde che suonavano tamburello e chitarra per farla ballare – e mentre lei ballava la nana col tamburello gridava Correte gente! È arrivata l’indovina! Correte ad ascoltare! Legge futuro passato e presente di uomini donne e bambini! Correte gente! – io e Luna di corsa ci mettemmo in prima fila a guardare io però ogni tanto davo un’occhiata a Toni che era rimasto seduto sulla panchina a fissare Gigi

Il primo a farsi leggere la mano dall’indovina fu quell’imbecille del signor Salvatore – l’indovina lo guardò negli occhi e gli disse – Sei perseguitato da una grande sventura e grazie a questa sventura sei campato fino a oggi troverai un tesoro e lo perderai – la nana col tamburello buttò per terra cinque dadi e i gatti si misero a saltare

Mi girai e vidi Gigi ancora appiattito sulla palazzina gialla e mio padre che se ne tornava con Samantha dietro

La seconda che si presentò davanti all’indovina fu la signora Bellante la madre di Luna e quella disse Non hai detto mai la verità a nessuno ma un lampo t’illuminerà e cambierai vita

Mi girai di nuovo e vidi mio padre che si stava avvicinando e Samantha che s’era fermata accanto a Gigi

Intanto che la gente si faceva leggere il futuro la nana col tamburello gettava i dadi per terra e i gatti neri facevano salti mortali

Io con gli occhi controllavo Toni seduto sulla panchina che con la mano accarezzava il mitra e con le orecchie ascoltava l’indovina

A un certo punto Luna mi diede una gomitata nel fianco mi girai e vidi mio padre davanti all’indovina lei gli disse Dove sei non ti amano e hanno ragione dove andrai non ti ameranno ma nemmeno ti odieranno e per te sarà meglio

Vi dico la verità appena sentii queste parole feci salti di gioia significava che quel pezzo-di-merda di mio padre sbolognava da casa e dissi a voce alta Speriamo presto!

L’ultima che si presentò dall’indovina fu la signora Simeli e lei le disse Hai penato assai per un cretino e avrai più di quanto meriti quando lui morirà

Poi le due nane cominciarono a suonare l’indovina a ballare e ballando ballando coi gatti dietro giunse in fondo alla piazza girò l’angolo e scomparve – io e Luna facemmo una corsa fino in fondo alla strada ma non c’era più nessuno – gatti nane e indovina erano spariti – come per magia

In mezzo alla piazza il signor Bellante disse a sua moglie Neanche a me hai detto mai la verità? E lei gli rispose Che minchia vuoi capire tu di verità? E lui per fare il maschio le stava sferrando un pugno in faccia ma mio padre gli afferrò il braccio e gli disse Se la tocchi t’ammazzo! – io non potevo crederci mio padre che faceva il cavaliere per la prima volta in vita sua

Se quest’anno il professore di italiano ci dà ancora il tema Racconta un episodio significativo della vita di tuo padre finalmente non consegnerò il foglio bianco – che ci scrivevo nel tema? Che mio padre si barrica nel cesso alle cinque e mezza del mattino per menarsela davanti alla tivù? Ci manca solo che scriva una cosa del genere – il professore d’italiano è un pezzo di arrapato maniaco sessuale già per conto suo – dovete immaginare che se ti metti al primo banco e allarghi le cosce per mostrargli le mutandine ti interroga e ti mette sei – se non hai le mutandine ti dà sette – se in più ti tocchi ti mette otto – e se ti fai toccare tra le cosce dal compagno di banco mentre tu gli tocchi la minchia ti dà nove – a me e Luna dà sempre quattro

Dov’ero arrivata? Ah! si! In mezzo alla piazza mio padre e il signor Bellante cominciarono a darsi cazzotti e calci in malo modo e a gridare Bastardo! Faccia-di-cane! Testa-di-minchia! Pezzo-di-merda! A ogni cazzotto Puddu Pazzu e la sua combriccola applaudivano e facevano scommesse – dopo cinque minuti il padre di Luna cadde a terra mezzo morto – ci fu un silenzio di tomba

Gigi e Samantha erano ancora incollati alla palazzina gialla e tremavano di paura

Mio padre aiutò il signor Bellante ad alzarsi e gli disse Mi devi perdonare fratello ma Luna è figlia mia – e quello rincoglionito dai cazzotti si allontanò dicendo a sua moglie Quando torni a casa me la paghi cara – la signora Bellante si spaventò e guardò mio padre e lui le disse Aspetta un minuto – andò a casa si fece la valigia e tornò in piazza con la valigia nella mano destra e un fascio di riviste porno sotto l’ascella sinistra – era in canottiera e con un paio di pantaloncini vecchi di mio fratello Agatino – diede la valigia alla signora Bellante e insieme a braccetto come un re e una regina sfilarono davanti agli occhi di tutti fino alla palazzina 47C e scomparvero dentro il portone

Minchia l’indovina aveva ragione – mio padre se n’era andato – e a me ancora non sembrava vero

Io e Luna ci siamo abbracciate strette e io le dissi Se mio padre va a stare a casa tua tu puoi venire a stare nella mia e lei disse Occhei – per questo mi piace Luna non perde tempo per decidere – andò di corsa a casa a prendere la sua roba e tornò con lo zaino stracolmo

Intanto s’erano fatte le dieci il sole tramontò e si fece buio – nella piazza c’era poca gente erano spariti tutti – Toni era pronto a sparare e Gigi se ne stava immobile come un citrullo mano nella mano con Samantha a un passo dalla morte senza saperlo – povero Gigi mi faceva pena

Appena Gigi e Samantha cominciarono piano piano a camminare Toni si alzò dalla panchina e quando fu a tiro puntò il mitra e io pensai Madonna mia non farlo morire – in quel momento spuntò una Mercedes Pagoda nera che correva a duecento inseguita dalle sirene della polizia – Toni sparò a raffica e io vidi la testa dell’autista scoppiare in mille pezzi bianchi e rossi – la Mercedes sbandò e cappottò – da dietro il sedile volò una valigetta nera che cadde davanti ai piedi del signor Salvatore lui si abbassò aprì la valigetta ci guardò dentro la chiuse la prese per la maniglia e nel buio se la filò a razzo per infilarsi nella palazzina 47C

Gigi e Samantha erano ancora vivi con le facce verdi – pensai stavolta si sono cacati addosso veramente

In un attimo arrivarono tre pantere frenarono consumando sette chili di pneumatici e dalle macchine uscirono gli sbirri con mitra e pistole in mano facendo Eh! Ah! e minacciando d’ammazzare chi si muoveva – tre circondarono Gigi e Samantha puntando loro i cannoni in faccia – quattro corsero verso la Mercedes cappottata e si misero a saltare facendo Ah! Eh! due si avvicinarono a me e Luna uno ci interrogò e l’altro ci girò intorno facendo Eh! Ah! il primo mi chiese Cosa hai visto? Guardavo la luna niente ho visto – E tu cosa hai visto? disse a Luna e lei Mi stavo pulendo le scarpe ho sentito come una pentola che scoppiava  ho alzato gli occhi e mi sono spaventata vedendo voi e le vostre pistole puntate addosso – e lo sbirro disse È tardi tornate a casa

Intanto Toni era tranquillo seduto sulla panchina e per fare finta di niente baciava in bocca la signora Simeli che s’era seduta là per caso

Il signor Salvatore al buio con la valigetta in mano arrivato a un metro dal portone cadde a terra e ci rimase – io e Luna piano piano senza dare all’occhio ci avvicinammo e vedemmo che aveva la faccia cadaverica io gli toccai il petto e il cuore non batteva più – l’indovina l’aveva avvisato Troverai un tesoro e lo perderai e a sua moglie aveva detto Quando lui morirà tu raccoglierai più di quanto meriti – infatti la signora Simeli arrivò a braccetto di Toni prese la valigetta e insieme s’infilarono nella palazzina 47C – e io e Luna dietro di loro

L’indovina aveva indovinato tutto – sono contenta che non mi sono fatta leggere la mano – avevo paura – perché se mi avesse detto che io non sarei diventata rockstar avrei perso la speranza – l’unica speranza che mi resta per lasciare questo quartiere e non fare la stessa vita di mia madre o di mia sorella Rosetta

Lo so ci vuole un miracolo ma sono sicura che la Madonna me lo farà

Io ai miracoli ci credo – Il tre agosto quando pensai Madonna mia salva Gigi la Madonna m’ascoltò la Mercedes nera passò e fermò i proiettili del mitra e Gigi si salvò e il giorno dell’uccisione di Gigi si trasformò nel giorno che mio padre e Toni sbolognarono da casa meglio perderli che trovarli e scoprii che Luna era proprio mia sorella dello stesso sangue e da sorelle ci coricammo nel mio letto e ci abbracciammo strette – e io le dissi Quando la Madonna fa i miracoli li fa veramente e Luna disse Peccato però che la Madonna ha perso tempo a proteggere un pezzo-di-merda come Gigi invece di fare miracoli per salvare la vita a quella marea di bambini innocenti che muoiono di fame in mezzo mondo – per questo mi piace Luna dice sempre quello che pensa – e io le dissi Ti voglio dare un bacio Anch’io disse lei – e ci baciammo sulle labbra leggermente – Luna disse Le nostre labbra sembrano farfalle e io le risposi Anche noi sembriamo farfalle e ci addormentammo…

* tratto da C. Vassallo, Lupo, e altri fantasmi, a cura di S. Rimini e A. Scuderi, Acireale-Roma, Bonanno (in corso di stampa).
Si ringraziano gli eredi e l’editore per la gentile concessione.

English abstract

We publish here Carmelo Vassallo’s theatrical text for Farfalline, translated into Italian by Stefania Rimini. Vassalo transposes Sergio Atzeni’s work Bellas Mariposas from Cagliari to the Catania suburb of Librino, rendering it into Catanese dialect.

keywords | Farfalline by Carmelo Vassallo; Bellas Mariposas by Sergio Atzeni; Theatre; Catania; Librino.

Per citare questo articolo / To cite this article: S. Rimini (a cura di), Farfalline di Carmelo Vassallo, “La Rivista di Engramma” n. 91, luglio 2011, pp. 51-59. | PDF

doi: https://doi.org/10.25432/1826-901X/2011.91.0011